fokep_v2.jpg

Adatkezelési tájékoztató Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:
neve: ROTEL Elektromechanikai Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Társaság rövidített neve: Rotel Kft.
cégjegyzékszáma: 01-09-061267
székhelye: 1163 Budapest, Thököly út 17.
elérhetősége: laszlo.kadar@rotelkft.hu
képviselője: Kádár László ügyvezető
mint Társaság (a továbbiakban: Társaság) Az adatkezelési szabályzat hatálya: A jelen adatkezelési szabályzat kizárólag a ROTEL Kft.-vel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik, a hozzájárulást bármikor, térítésmentesen visszavonhatja.

 • Értelmező rendelkezések
Az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározottak szerint „személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.” Az Infotv. 3. § 7. pontjában foglaltak szerint „hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.” Az Infotv. 3. § 9. pontja kimondja, hogy „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.” Az Infotv. 3. § 10. pontja kimondja, hogy „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése Az Infotv 3. § 22. pontja értelmében „harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.  
 • Adatvédelem
Elvek, szabályok
Adatkezelés elvei, szabályai
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos kérések, kérdések és panaszok benyújtásának módja:
Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket, kérdéseket és panaszokat az érintettek írásban juttathatják el a Társaság 1. pontban meghatározott címére vagy e-mail címére.  
 • A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre:
A Társaság személyes adatokat a következő célok érdekében kezel:
 • A megrendelések felvétele és a megrendelt termékek leszállítása
A kezelt személyes adatok köre jogi személyek esetén: az ügyfél kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma. A kezelt természetes személyek adatok köre: ügyfél neve, lakcíme (tartózkodási helye), telefonszáma, e-mail címe. A felsorolt adatok megadása a megrendelt termékek leszállításának előfeltétele. Ezen adatokra szerződés teljesítése (a termékek leszállítása) érdekében van szükség.
Ezen adatokat az Adatkezelő 1 évig őrzi meg.
 • Minőségi kifogások kezelése és megoldása
A kezelt személyes adatok köre: az ügyfél kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe.
A kezelt természetes személyek adatok köre: ügyfél neve, lakcíme (tartózkodási helye), telefonszáma, e-mail címe. A felsorolt adatok megadása a Társaság jogszabályilag meghatározott szavatossági kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges. Az ügyfél szavatossági igényre vonatkozó bejelentése esetén az erre vonatkozó jogai gyakorlásának előfeltétele ezen adatok megadása.
Ezen adatokat az Adatkezelő 3 évig őrzi meg.  
 • A személyes adatok tárolásának időtartama
A Társaság a kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél fennállásának időtartamáig kezeli, az alábbiak szerint.
A tárolt személyes adatok körét a Társaság minden évben egyszer – első alkalommal 2019.-ben – felülvizsgálja. A felülvizsgálat során:
 • törli azon természetes ügyfél kapcsolattartók személyes adatait, akiknek adatait kizárólag Megrendelések felvétele és a megrendelt termékek leszállítása vagy Minőségi kifogások kezelése és megoldása céljából kezeli, a minőségi kifogások benyújtási határidejének lejártát követő évben;
 • törli azon ügyfél kapcsolattartók személyes adatait, akiknek adatait Ügyfélnyilvántartás vezetése céljából kezeli, az ügyféltől származó utolsó megrendelés beérkezését követő 10. évben.
 
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Akinek személyes adatait a Társaság kezeli, az a 2. pontban meghatározott módon jogosult:
 • kérni személyes adatainak teljes körű törlését;
 • visszavonni egyes meghatározott célú felhasználásokra vonatkozóan korábban megadott adatkezelési engedélyét;
 • kérni személyes adatai felhasználásának meghatározott célokra való korlátozását;
 • kérni hibásan tárolt személyes adatainak helyesbítését;
 • felvilágosítást kérni a róla tárolt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, mindazon címzettekről, akikkel személyes adatait közölték, az adatkezelés időtartamáról, a felügyeleti hatósághoz való panaszbenyújtás jogáról, valamint a róla tárolt személyes adatok forrásairól.
 • panaszt benyújtani az adatkezeléssel kapcsolatban.
A fenti jogok gyakorlásához az érintettnek hitelt érdemlően azonosítania kell magát. A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három munkanapon belül az arra jogosult személy megválaszolva illetve törlés esetén kéri az informatikáért felelős személy ügyintézését. Az Érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.  
 • Adatok továbbítása
Fő szabály szerint harmadik személy, azaz senki más tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze.
Adattovábbítás adatminimalizálás és célhoz kötöttség elvével egyetértésben csak és kizárólag akkor történik, ha az Érintett kéri az Adatkezelő szállítási szolgáltatását.  
 • Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a javíttatott termék kézhezvételéig tart. A jótállás és szavatosság biztosítása érdekében az Adatkezelő a vásárlástól számított 1 évig megőrzi a felhasználó adatait. Az Adatkezelő az Adatokat papír és elektronikus formában tárolja. A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül is csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre feljogosítottak férhetnek hozzá. Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne férjenek.  
 • Egyéb információ
Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.  
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság személyes adatainak kezelése során megsérti az EU 2016/679 rendeletének előírásait, jogosult panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságnál. A magyar adatvédelmi hatóság ügyfélszolgálatának elérhetősége: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html. A Társaság tájékoztatja ügyfeleit, hogy az általa kezelt személyes adatok alapján nem történik automatizált döntéshozatal, és a személyes adatokat nem használja fel profilalkotáshoz.  
 • Adattovábbítás
A megrendelt termékeknek a megrendelő számára történő leszállításához a Társaság futárszolgálatot vesz igénybe, melynek átadja a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat, köztük az ügyfelek kapcsolattartói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat. Az így átadott adatokat a futárszolgálat kizárólag a rá bízott szállítási feladat elvégzésének érdekében kezeli. A Társaság által megbízott futárszolgálat: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztika Kft.
cégjegyzékszám: 13-09-111755
adószám: 12369410-2-44
cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
e-mail: info@gls-hungary.com DHL Express Magyarország Szállítmányozó és Szolgálató Kft.
cégjegyzékszám: 01-09-060665
adószám: 10210798-2-44
cím: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. ép.
e-mail: zoltan.bandli@dhl.com   Magyar Posta Csomaglogisztika Kft.
cégjegyzékszám: 01-09-308326
adószám: 26217299-2-41
cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
e-mail: csorba.laszlo@posta.hu   Tudomásom van róla, hogy jelen beleegyezésem önkéntes, és az Adatkezelővel szemben az adatkezelési szabályzatban megadott címeken bármikor visszavonhatom.